Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti bodo izvajali zunanji strokovnjaki z določenih področij ter strokovni delavci vrtca z ustreznimi certifikati.

Na osnovi interesa otrok in njihovih staršev otrokom ponujamo dodatne dejavnosti, ki jih bodo vodili strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki potrebujejo še več dodatnih aktivnosti, in tistih staršev, ki želijo otrokom omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca oz. oddelka.

Glasbene urice z Ano

Glasbene urice z Ano bodo potekale enkrat tedensko po 45 minut v popoldanskem času. Izvajalka dodatne dejavnosti je vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Ana Studen. Otrokom bo na zanimiv, kreativen in inovativen način približala glasbo ter v njih vzbudila željo po uživanju v njej. Skozi igro bodo otroci spoznavali, razvijali ter urili ritmične in melodične sposobnosti, spoznavali ter izdelovali glasbila, nanje igrali, se učili starosti primerne pesmi ter spremljali pesmi z glasbili iz Orfovega instrumentarija.

 

Glasbena košarica

Glasbena košarica je organizirana za otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnosti izvaja zunanja izvajalka Barbara Kolarič, in sicer diplomirana kulturna animatorka, enkrat tedensko eno šolsko uro v vseh enotah vrtca.

Od koraka k poskoku in še dlje

Od koraka k poskoku in še dlje je gibalni program za predšolske otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnost izvaja strokovni delavec vrtca Primož Hönigmann, vzgojitelj predšolskih otrok in hkrati diplomiran trener rokometa. Gibalne dejavnosti potekajo 3-krat tedensko v telovadnici v enoti Tomšičeva.

HOP HOP v našem vrtcu

Hip hop je gibalni program za predšolske otroke od 4 do 6 let, ki se izvaja v enoti Kamnica in enoti Bresternica. Dejavnost izvajajo zunanji izvajalci (Rok Stegne s.p.), in sicer skupina treh profesorjev športne vzgoje. Gibalne dejavnosti potekajo enkrat tedensko v telovadnici enote Kamnica.

Tečaj smučanja

Tečaj smučanja bomo izvedli za otroke v starosti 4–6 let, pod okriljem smučarske šole Branik, v mesecu februarju 2023. 

Letovanje otrok v Punatu

Letovanje otrok v Punatu bo potekalo pod  okriljem Rdečega križa Maribor. Financirajo ga starši v sodelovanju z zdravstveno službo in Mestno občino Maribor. V kolikor se bodo na letovanje prijavili otroci Vrtca Borisa Pečeta Maribor, jih bodo spremljali strokovni delavci vrtca. 

Kadar otrok obiskuje katerokoli dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka zanj več ne prevzema odgovornosti. V času, ko se izvaja dodatna dejavnost, odgovornost za otroke prevzamejo starši oz. njeni izvajalci. 

Vse dejavnosti zunanjih izvajalcev, ko jih bodo lahko ponovno izvajali, bodo potekale v skladu z navodili MIZŠ ter priporočili NIJZ.   

Dostopnost