Ko ste vpisali otroka v naš vrtec, ste nam izkazali zaupanje, ki nas zavezuje, da bomo:

 • skrbeli za njegovo dobro počutje v vrtcu;
 • upoštevali Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu;
 • upoštevali otrokove pravice in njegovo individualnost;
 • spoštovali vaše pravice in vam omogočili sodelovanje in soodločanje o življenju in delu v vrtcu;
 • zagotavljali visoko raven strokovnega dela;
 • omogočili postopno uvajanje vašega otroka v skupino;
 • skrbeli za kvalitetno, bogato in pestro prehrano vašega otroka;
 • podatke o otroku uporabljali samo za potrebe vrtca in za izvajalce nekaterih dodatnih dejavnosti v vrtcu

STARŠI imajo pravico do vpogleda v programe vzgojnega  dela za predšolske otroke (Kurikulum), do obveščenosti o življenju in  aktivnostih njihovih otrok v vrtcu ter pravico do zaščite zasebnosti s  poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju  ter organiziranju življenja in aktivnosti v vrtcu in skupini, kar jim  vrtec omogoča. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne  smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

 • Ob  vstopu otroka v vrtec so starši dolžni predložiti potrdilo pediatra o  zdravstvenem stanju otroka /2o. čl. Zakona o vrtcih/, ki ne sme biti  starejše od 3o – ih dni;
 • redno poravnavati račune v skladu z Odločbo o višini plačila za program vrtca /8 dni od izstavitve računa/;
 • pravočasno prihajati po otroka v vrtec v skladu z obratovalnim časom vrtca oz. izbranega programa;
 • Javljati odsotnost otroka do 8.30 ure zjutraj – s tem bodo upravičeni plačila obrokov.