Obogatitvene dejavnosti

Cilji obogatitvenih dejavnosti:
– obogatiti, popestriti in nadgraditi dejavnosti po posameznih področjih,
– omogočati otroku samostojno odločanje za sodelovanje v dejavnostih na podlagi interesa, trenutnega razpoloženja, lastne motivacije,
– spodbujati sodelovanje med oddelki, otroki in strokovnimi delavci na nivoju enote.
  
Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovni delavci vrtca, in sicer za otroke od 4 do 6 let. 

Dejavnosti se izvajajo v času počitka oz. glede na kadrovske in organizacijske zmožnosti. 

Pevski zbor  (enota  Tomšičeva)

 

Z glasbo otrokom vnašamo v življenje radost in veselje, s pesmijo jih sproščamo, čustveno plemenitimo in bogatimo, jim razvijamo glasbene zmožnosti in vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo. 

Cilji:

 • priprava kvalitetnega otroškega programa,
 • otroke navdušiti za petje,
 • razvijati sposobnost sprejemanja glasbene kulture,
 • otrok pridobi izkušnjo javnega nastopanja (predstavitev na reviji Ciciban poje in pleše).

Izvajalke: Ana Studen, Domen Leskovar

Glasbeno-plesne igre  (enota Tomšičeva)

Cilji:
– spodbujanje otrok k plesnemu izražanju,
– povezovanje z vsemi vzgojnimi področji,
– spodbujanje ustvarjalnosti in izvirnosti,

 • sodelovanje v skupini in spodbujanje razvoja pozitivnih odnosov,
 • otrok pridobi izkušnjo javnega nastopanja (predstavitev na reviji Ciciban poje in pleše).

Izvajalki: Nina Očko, Alenka Peršak

Pravljične urice  (enota Tomšičeva)

Pravljične urice se odvijajo v knjižnici enote Tomšičeva, in sicer enkrat mesečno za starše in otroke 1. starostnega obdobja v popoldanskem času.

Cilji: 

 • ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija domišljijsko rabo jezika,
 • otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do literature,
 • razvijanje sposobnosti domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta.

Izvajalka: Mirjana Žifko, Metka Lutar

Likovne ustvarjalnice  (enota Tomšičeva)

Cilji:

 • spodbujanje veselja do umetniških dejavnosti,
 • razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,
 • eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi,
 • razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov.

Izvajalka: Mirjana Žifko, Darja Draksler

Lutkovna delavnica   (enota Tomšičeva)

Cilji:

 • spodbujanje komunikacije in izražanja,
 • razvijanje pozitivne samopodobe,
 • razvijanje domišljije in sposobnosti improvizacije,
 • prepoznavanje otrokovih čustev,
 • spodbujanje medsebojnega sodelovanja.

Izvajalke: Darja Draksler, Anita Arnečič

CICI pohodnik   (enota Tomšičeva)

Cilji:

 • spoznavanje okolice Maribora,
 • krepitev celega telesa in bivanje v naravi,
 • spoznavanje osnovnih planinskih pojmov in znanj (markacija, orientacija ipd.).

 Izleti: obiskali bomo hribe in izletniške točke v okolici Maribora

Izvajalec: Domen Leskovar

Angleški vrtiljak   (enota Košaki)

Cilji:

– otrok razvija osebnost in bogati pozitivne učne izkušnje in intelektualne sposobnosti ter pridobiva čustvene, moralne in etične vrednote;

– otrok razvija možnost socialnega učenja in samostojnosti;

– otrok razvija zanimanje za tuji jezik in pridobiva dolgoročno motivacijo ter pripravljenost za učenje tujega jezika;

– otrok se sooča z jezikovno in kulturno raznolikim svetom ter razvija pozitiven odnos do različnosti v okolju;

– otrok poglablja zavest o jeziku kot sporočanjskem sredstvu in jezikovnem sistemu, kar posredno ugodno vpliva na usvajanje slovenskega jezika v tujem jeziku.

Izvajalka: Ines Godec Žavcer (z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja angleškega jezika).

 

ENA, DVE, TRI, gibajmo se vsi   (enota Košaki)

Cilji:

-Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok;

-razvijanje koordinacije in skladnosti gibanja;

-sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje…).

 Izvajalka: Nina Rajšp

 

Do znanja s CICI veselo šolo   (enota Košaki)

Listanje in branje revij je dejavnost preko katere otroci pridobivajo nova znanja ter si širijo obzorja.

Cilji:

 • otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave;
 • otrok razvija predbralne in prepisalne sposobnosti in spretnost;
 • otrok posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike in podobnosti med njimi;
 • otrok spoznava knjigo – revijo kot vir informacij;
 • razvijanje logičnega mišljenja. 

Izvajalka: Maja Ozmec

 

Igriva matematika  (enota Kamnica)

Otroci skozi matematične dejavnosti pridobijo izkušnje, spretnosti in znanja za lažje reševanje matematičnih »problemov« v vsakdanjem življenju.

Cilji: otrok rabi imena za števila, zaznava prirejanje 1-1, razvija miselne operacije za seštevanje in odštevanje, rabi simbole, išče rešitve za nastale probleme, spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like, spoznava prostor,…

Izvajalka: Nina Krašovec

 

Glasbena migalnica  (enota Kamnica)

Otrokova aktivna udeleženost v ustvarjanje giba in ritma krepi njegov spomin, izboljšuje prostorsko-časovno sklepanje in ga čustveno zadovoljuje. Skozi ples in glasbo se lahko otrok vživlja v različne vloge, ustvarjalno interpretira in se izraža.

Cilji: 

 • Ob pomoči glasbeno didaktičnih iger otrok razvija slušne občutke;
 • Otrok ob gibanju in izvajanju ritmične glasbe doživlja ugodje, veselje, zabavo;
 • Otrok krepi interes do plesa in glasbe in razvija pozitiven odnos do umetnosti.

Izvajalka: Barbara Marčič Lavrič

 

Pravljična joga  (enota Kamnica)

Med izvajanjem pravljične joge otroci spoznavajo lastno telo, krepijo koordinacijske in motorične spretnosti. Namen pravljične joge je tudi izboljšanje drže in povečanje pljučne kapacitete. Prav tako skozi pravljično jogo spoznavamo čustva in krepimo samozavest ter koncentracijo. Pravljična joga pri otrocih spodbuja ustvarjalnost in igrivost ter zdrav način življenja. Otroci se na koncu vsake ure sprostijo.

 Cilji: 

 • Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora;
 • Otrok ob poslušanju pravljice in izvajanju jogijskih asan doživlja ugodje, veselje, zabavo;
 • Otrok uri čuječnost in spoznava lastno telo.

Izvajalka: Simona Nerat

 

Lutke malo drugače  (enota Kamnica)

Cilji:

 • Razvijanje kreativnosti, ustvarjalnosti, sodelovanja in domišljije
 • spodbujanje izražanja, komunikacije in pozitivnih vrednot,
 • razvijanje samozaupanja in doseganje osebnega zadovoljstva.

 Otroke bomo obiskovali v skupinah, jih povabili na lutkovno predstavo ter pripravili delavnico. Na delavnici si bodo otroci sami izdelali lutko, z njo bodo zaigrali v predstavi ter se v vlogi lutkarja predstavili svojim vrstnikom.

Izvajalki: Branka Gabrovec, Danica Gert

 

 

 

Dostopnost