Vpis

Javni VPIS novincev za šolsko leto 2021/2022 

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vpis v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2021/2022 bo potekal od 17. do 26. marca 2021. Glede na dane razmere bomo vrtci vloge za vpis otroka (s prilogami) sprejemali po redni pošti (Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, Maribor) ali na uradni elektronski naslov vrtca (vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si).  V izjemnih primerih bomo vlogo sprejeli tudi v tajništvu vrtca od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00.  

Vabimo Vas k enotnemu javnemu VPISU otrok v VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR za šolsko leto 2021/2022, ki bo potekal v času od 17. 3. 2021 do 26. 3. 2021. 

Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu 2021 dopolnili starost enajst mesecev in vse ostale do vstopa v šolo. 

Pri oblikovanju oddelkov bodo imeli prednost otroci, ki so že vključeni v naš vrtec. Prav tako bodo imeli prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, pri čemer je potreben Zapisnik multidisciplinarnega tima ali Individualni načrt pomoči družini iz Centra za zgodnjo obravnavo ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost bodo imeli tudi tisti otroci, katerih starši se bodo odločili za odložitev šolanja. V kolikor v enoti, kamor starši želijo vključiti otroka, ne bo prostega mesta v oddelku, ki bi ustrezal njegovi starosti, bomo otroka razporedili v najbližjo enoto, kjer bo ustrezno prosto mesto. Postopek sprejema otrok v vrtec se zaključi, ko starši v zakonsko določenem roku oddajo podpisano pogodbo z vrtcem. V kolikor število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa presega število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je MOM. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah. V kolikor bodo po rednem vpisu v novem šolskem letu 2021/2022 še prosta mesta za vključitev otrok v vrtec, bomo otroke sprejemali iz centralnega čakalnega seznama (seznam vseh mariborskih vrtcev). Vlogo za vpis lahko oddate kadarkoli (tudi po rednem vpisu), vendar jo bomo obravnavali po zaključenem postopku sprejema otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022. 

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, prebivališče) ter EMŠO in davčno številko staršev (ob podpisu pogodbe). 
Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni, in sicer najkasneje do konca meseca aprila. 
Starši sprejetih otrok morate v roku 14 dni po prejemu obvestila, da je otrok sprejet v vrtec, na upravi vrtca podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev ter vrtca. 

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati!  

51. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih določa, da se vključitev necepljenega otroka v vrtec zavrne.  

Zaradi preventivne zaščite otrok in zaposlenih v času občutljivega obdobja širitve virusnih obolenj odpovedujemo dneve odprtih vrat, ki smo jih načrtovali v času vpisa otrok v vrtec. Starši vpis opravijo s poslano vpisno vlogo (z zahtevanimi dokazili) na uradni elektronski naslov vrtca (vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si) ali po redni pošti na upravo vrtca (Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor). 

Dokumenti in obrazci za starše:
Vpisna vloga za vrtce MOM 2021-2022 
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – odda se na Centru za socialno delo 
Soglasje za otvoritev direktne bremenitve – trajnika
Trajnik za plačilo vrtca odprete kar v vrtcu in ne več na vaši banki, kjer imate odprt transakcijski račun. Izpolnjen obrazec prinesete ali pošljite na upravo vrtca (Tomšičeva ul. 32, 2000 Maribor).
Vloga za ukinitev direktne obremenitve – trajnika 
PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v MOM
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM
Pregled plačil staršev 

Z ROKO V ROKI

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti v vrtcu je OTROK s svojimi željami in potrebami. 
Otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo odraslega za učenje. Starši potrebujejo povabilo k sodelovanju pri načrtovanju vzgojnega dela v vrtcu, zaposleni v vrtcu pa potrebujemo podporo in pomoč staršev ter širše družbene skupnosti pri našem delu tako, da je upoštevana strokovna avtonomija vrtca. 

Osnovno vodilo pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela nam je zavzemanje za nenehne izboljšave ter razvoj in rast, zato se zavezujemo k:      
-  upoštevanju vseh načel Kurikuluma za vrtce, kjer vselej na prvo mesto postavljamo otroke kot aktivne udeležence vzgojnega procesa ter jim nudimo vse pogoje za optimalni razvoj vseh njihovih sposobnosti, kjer upoštevamo različnost, jim zagotavljamo možnosti izbire in drugačnosti, kjer spoštujemo njihovo zasebnost in intimnost ter uresničujemo načelo razvojno-procesnega pristopa, hkrati pa jih vselej obravnavamo kot enakovredne partnerje;
-  razvijanju radovednih, edinstvenih in kritičnih posameznikov, opremljenih s širokim znanjem ter odgovornostjo do sebe, soljudi in okolja;  
-  spoštovanju Konvencije o otrokovih pravicah, kjer naj bo sleherni otrok sprejet in opažen;  
-   namenjanju posebne skrbi otrokom s posebnimi potrebami (spodbujanju inkluzije) ter zagotavljanju enakih možnosti.    

Zavedamo se, da je vstop otroka v vrtec iz varnega domačega okolja velika prelomnica v življenju tako otrok kakor tudi njihovih staršev. Zaposleni si prizadevamo, da vključimo starše kot enakovredne partnerje ter omogočimo otrokom čim lažje uvajanje v vrtec. Še naprej si bomo prizadevali zagotavljati predvsem varno, sproščeno in ljubeče okolje, v katerem se bodo otroci počutili varne, sprejete, slišane, razumljene ter enakovredne. Vrtec je institucija, ki skrbi za sekundarno socializacijo (navezovanje stikov s sovrstniki, reševanje konfliktov, javno nastopanje itn.), pri čemer si zaposleni prizadevamo ustvarjati pogoje ter načrtovati dejavnosti, ki v otrocih spodbujajo empatijo, altruizem, dobrodelnost, predvsem pa sprejemanje drugačnosti ter razvijanje strpnosti. Razvijanje medkulturnega dialoga ter sprejemanje drugačnosti je postalo naša vsakdanja praksa še posebej v času številnih migracij. 

STARŠI imate pravico do vpogleda v programe vzgojnega dela za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce), do obveščenosti o življenju in aktivnostih vaših otrok v vrtcu ter pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 

Starši imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in aktivnosti v vrtcu in skupini, kar vam vrtec tudi omogoča. Pri tem morate upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomnost vrtca.  Ob vstopu otroka v vrtec so starši dolžni:
- predložiti potrdilo pediatra o  zdravstvenem stanju otroka (20. člen Zakona o vrtcih), ki ne sme biti starejše od 30-ih dni; 
- redno poravnavati račune v skladu z Odločbo o višini plačila za program vrtca (8 dni od izstavitve računa); 
- pravočasno prihajati po otroka v vrtec v skladu z obratovalnim časom vrtca oz. izbranega programa; 
- javljati odsotnost otroka do 8.30 ure zjutraj – s tem ste upravičeni plačila obrokov;
 - v vrtec pripeljati le zdravega otroka; 
- vrtec obvestiti o kakršnikoli nalezljivi bolezni, ki jo je otrok preboleval.