Zdravo  okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja, zato si  zaposleni v vrtcu prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri  razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Vzgoja za  zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v  vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem  izvajanju. V vsakodnevnih dejavnostih vzpodbujamo zdrav stil življenja  za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.

Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavljenega zdravstveno higienskega režima.  Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega  varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter dogovore, ki  smo jih sprejeli v vrtcu.

Ob  pojavu obolelih otrok za nalezljivo boleznijo, izvajamo v vrtcu  poostrene ukrepe. K hitremu prepoznavanju in obvladovanju nalezljivih  bolezni nam pripomorejo tudi strokovne zdravstvene institucije. Starše  otrok dosledno obveščamo o pojavih bolezni in jim posredujemo navodila  za ravnanje.

Zdravje  otrok krepimo z rednim prezračevanjem prostorov, z veliko gibanja in  aktivnostmi na igriščih ter v okolici vrtca ob različnih vremenskih  pogojih.

Velik poudarek dajemo tudi zobozdravstveni preventivi.